2018 konferencecns 1(Nymburk) Za účasti 29 delegátů proběhla v Nymburce Konference Českého nohejbalového svazu, tedy zasedání druhého nejvyššího orgánu celého hnutí. Mezi hlavní body programu patřilo schválení rozpočtu ČNS na letošní rok, změny soutěžního a disciplinárního řádu a změna rozpisu dlouhodobých soutěží v oblasti vazeb na reorganizaci soutěží v roce 2019.

V úvodním bloku delegáti připustili doplnění programu o bod umožňující otevřít diskuzi o vydaném rozpisu dlouhodobých soutěží na rok 2018 s vazbami na rok 2019. Návrh prošel o čtyři hlasy. Následovaly zprávy předsedy hospodářské komise (HK) Vlastimila Pabiána a předsedy dozorčí rady (DR) Bronislava Pilbauera. Druhá zpráva mimo jiné konstatovala, že „Během svých zasedání DR při namátkově prováděných kontrolách účetních dokladů neshledala žádných zásadních pochybení ve smyslu hospodárnosti s nakládanými finančními prostředky s výjimkou nestandardní cestou schválených vlastních nákladů ČNS na pořádání MSJŽ 2017 v Nymburku bez schválení Konference či nejvyššího orgánu ČNS.“

DR na příkladu dotčené akce poukázala na fakt, že stávající znění stanov v oblasti schvalování rozpočtu a jeho změn je dost vágní a zasluhuje novelizaci. „V tomto smyslu jsme požádali předsedu Legislativní komise ČNS Ladislava Kratochvíla o zpracování návrhu, který by jasně vymezil mantinely, v kterých se může výkonný výbor pohybovat při změně rozpočtu schváleného konferencí ČNS v průběhu účetního roku,“ uvedl předseda Dozorčí rady ČNS BRONISLAV PILBAUER a pokračoval: „Dozorčí rada zároveň upozornila, že stávající stav, kdy delegáti na konferenci schválí předložený návrh rozpočtu a výkonný výbor jej může kdykoliv v průběhu účetního roku "operativně" měnit podle svého uvážení bez jasných kritérií a mechanismů, je nepřijatelný. A to zejména vůči členské základně ČNS. Dozorčí rada zároveň  vyzvala delegáty konference k vyšší aktivitě směrem k výstupům z provedených kontrol hospodaření ČNS. Stávající absolutní nezájem členské základny i v této oblasti se pak promítá do obecného nezájmu o dění a činnost ČNS, což jistě nepřispívá k pozitivnímu vnímání našeho spolku v očích široké sportovní veřejnosti.“

2018 konferencecns 2Ze strany VV a HK bylo vysvětleno, že současný tok příjmů zejména od MŠMT je komplikovaný a vyžadoval by opakované svolávání konference. „Rozhodnutí o uspořádání mistrovství světa juniorů a žen na podzim 2017, bylo učiněno po dlouhém zkoumání všech možných variant. V situaci, kdy ČNS neobdržel finanční podporu z programu VI MŠMT ČR pro podporu pořádání významných mezinárodních akcí, nakonec VV našel prostředky ve vlastním rozpočtu. Část z nich ve zvýšených dotacích programu V  - všeobecná činnost a I - sportovní reprezentace oproti rozpočtu předloženého konferenci a zbývající část v úspoře některých rozvojových komisí. Nedotklo se to svazových soutěží, výdajů na mládež nebo činnosti výkonných orgánů  jako jsou rozhodčí, STK a další. Varianta neuskutečnit v roce 2017 žádné MS těchto kategorií tak byla naštěstí zažehnána. Delegáti konference toto vysvětlení přijali bez negativních komentářů a myslím, že se s takovým rozhodnutím ztotožnili,“ konstatoval prezident ČNS KAMIL KLENÍK.

Návrhů na změn v rozpočtu ČNS bylo poměrně málo. Týkaly se zejména zvětšení objemu finančních prostředků do oblasti mládeže. Jako celek byl rozpočet schválen.

Z navržených změn obou řádů – soutěžního a disciplinárního, se dočkaly přijetí návrhy DK na změnu DŘ v oblasti trestů za neoprávněný start, návrh KR na změnu DŘ v oblasti potrestání rozhodčích, návrh KM na změnu SŘ v oblasti fluktuace juniorů, návrh OPLG na změnu SŘ v oblasti kvalifikací a návrh TJ Sokol I Prostějov na změnu SŘ v oblasti pozastavení účinnosti článku týkajícího se možnosti změn v rozpisu soutěží.

Naopak přijat nebyl návrh změny SŘ od STK v oblasti hostování zahraničních hráčů a návrh změny DŘ od OPLG v oblasti trestů za neoprávněný start v utkání. Návrh změny DŘ od DK v oblasti trestů za žluté karty byl předkladatelem stažen z projednávání. Veškeré projednávané dokumenty na konferenci najdete zde

Posledním z klíčových bodů konference byla změna navrženého soutěžního modelu na rok 2019, jež byla VV zapracována do rozpisu dlouhodobých soutěží letošního roku. Zastánci ponechání VV navrženého a schváleného modelu poukazovali zejména na možnou retroaktivitu případné změny a její možné dopady a výsledky posledního semináře ligových družstev. Naopak odpůrci argumentovali blízkými termíny vydání rozpisu a přihlášek do soutěže, neumožňujícími korekci vydaného rozpisu vyšším orgánem před uzávěrkou přihlášek a nejasnou podobou pravidel pro organizování seminářů.

2018 konferencecns 3Schválením prošlo usnesení konference, týkající se návrhu na změnu nového soutěžního modelu ligových soutěží mužů na rok 2019, které zavazuje Richarda Beneše z TJ Sokol I Prostějov předložit do 31.5.2018 návrh nového soutěžního modelu na rok 2019. Druhé usnesení pak zavazuje VV vydat rozpis soutěžního modelu na rok 2019 nejpozději dva měsíce (do 30.11.2018) před uzávěrkou přihlášek do soutěží. „S návrhem na změnu jsme přišli z důvodu, že navržený model ligových soutěží mužů v roce 2019 považujeme za špatný a neperspektivní. Problém je i se zachováním kvality soutěží a omezením dalšího růstu oddílů. Chci proto poděkovat delegátům, že svou výraznou podporou pomohli zabrzdit stav, který by v příštím roce nastal. Výsledek dává silný mandát pro přípravu nového návrhu a já mohu slíbit, že se vynasnažím, aby to byl návrh ve prospěch nohejbalu,“ řekl předkladatel RICHARD BENEŠ.

„Diskutované téma reorganizace ligových soutěží bylo nakonec na úrovni druhého nejvyššího orgánu posunuto o krok dále. Z mého pohledu tím správným směrem a já pevně věřím, že nyní již nezůstane jen u řečnění a diskuzí. Pan Richard Beneš ze Sokola I Prostějov se sám nabídl jako vůdčí osoba, která sestaví zvláštní skupinku za účelem přípravy uceleného materiálu pro předložení VV a stanovení vyhovujícího modelu pro rok 2019. Trochu mne mrzí, že někteří členové ČNS neudrželi své emoce a v posledních měsících se na toto téma vyjadřovali k mé osobě až příliš podrážděně. Tím ztrácejí především vlastní tvář a důstojnost,“ uvedl prezident ČNS a předseda STK ČNS Kamil Kleník.

Na závěr zasedání představil OPLG Ladislav Kratochvíl záměry s úpravou stanov v oblasti členství v ČNS.


Komentáře   

#1 petr 2018-03-07 09:57
Takze jestli chapu dobre. Ted je vsem jedno ze vstupuji do sezony kde nevedi o co hraji pro nadchazejci sezonu? A tak ma vzniknout neco smysluplnyho na jejim konci.?. hmm palec nahoru
Citovat

Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři